Leveringsvoorwaarden Balude B.V.

Artikel 1: Begrippen

Opdrachtnemer: Balude B.V.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon van wie Balude een Opdracht heeft aanvaard of met wie Balude op welke wijze ook in onderhandeling is of is geweest over het
verstrekken van een Opdracht.
Opdracht: de werkzaamheden verstaan zoals die schriftelijk zijn vastgelegd in de
overeenkomst tussen Balude en Opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Balude verstrekte of te verstrekken Opdrachten evenals op onderhandelingen over Opdrachten, of die tot stand komen of niet. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen betrekking op de Opdracht waarvoor deze zijn overeengekomen, niet op eerdere of latere Opdrachten. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Balude op de Opdracht van toepassing zijn verklaard.

Artikel 3: Overeenkomst

Een Opdracht komt tot stand door aanvaarding daarvan door Balude. Op de Opdracht is de regeling in Boek 7 Titel 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing, behoudens en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken. Bij onduidelijkheden prevaleert de tekst van deze voorwaarden. Zonodig in afwijking van artikel 7:404 BW, bepaalt Balude wie met de uitvoering van een Opdracht wordt belast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de aanvaarding van de Opdracht anders is overeengekomen.

Artikel 4: Opdrachten

Het resultaat van de Opdracht mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de Opdracht is verstrekt. Is geen expliciet doel overeengekomen, dan is het gelet op de aard van de Opdracht gebruikelijke doel bepalend. Het resultaat van de Opdracht is uitsluitend bestemd voor de Opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Balude mogen Leveringsvoorwaarden 2018 Balude B.V. Pagina 2 van 4 rapporten e.d. niet worden geopenbaard, tenzij Balude gelet op de aard van de Opdracht geacht moet worden hiervoor toestemming te hebben verleend. Balude is bij uitsluiting van ieder ander rechthebbende op de bij de uitvoering van Opdrachten vergaarde gegevens evenals op de door haar uitgebrachte rapporten, adviezen e.d. Balude is gerechtigd tot uitoefening van alle intellectuele eigendomsrechten, ook nadat de Opdracht is ingetrokken of is voltooid.

Artikel 5: Verplichtingen van Balude

Balude zal de door haar aanvaarde Opdrachten naar beste weten en kunnen vervullen en daarbij de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht nemen. De aan Balude verbonden deskundigen nemen bij de uitvoering van Opdrachten de relevante beroepsregels in acht. Door het verstrekken van de Opdracht aanvaardt de Opdrachtgever de mogelijk uit de desbetreffende beroepsregels voortvloeiende verplichtingen en beperkingen. Op aanvraag verstrekt Balude de relevante beroepsregels.

Artikel 6: Deskundigen

Indien nodig staat het Balude vrij zich – na overleg met de Opdrachtgever – bij de uitvoering van Opdrachten te laten bijstaan door externe deskundigen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

Artikel 7: Gegevens van Opdrachtgever

De Opdrachtgever is verplicht Balude volledig en juist te informeren over alle voor de uitvoering van de Opdracht relevante feiten en omstandigheden en is voorts verplicht alle relevante bescheiden aan Balude ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat ervoor in dat bij het verzamelen, opslaan en afstaan aan Balude van de relevante gegevens en bescheiden is voldaan aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tevens staat de Opdrachtgever ervoor in dat Balude gerechtigd is die gegevens en bescheiden zelf te verwerken en te raadplegen. Voor zover Balude, haar medewerkers of derden schade leiden als gevolg van de niet nakoming van de in het eerste en tweede lid omschreven verplichtingen, is de Opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden en Balude zo nodig ter zake te vrijwaren.

Artikel 8: Einde van de Opdracht

De Opdracht eindigt door volbrenging. Het staat Balude vrij de Opdracht tussentijds te beëindigingen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. In dat geval zal Balude – naar eigen keuze – mondeling of schriftelijk verslag doen van haar bevindingen. Leveringsvoorwaarden 2018 Balude B.V. Pagina 3 van 4 Tussentijdse beëindiging of opschorting is in elk geval mogelijk (i) indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Balude niet nakomt, (ii) indien de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of liquideert, (iii) indien de Opdrachtgever komt te overlijden of – bij rechtspersonen – besluit tot ontbinding of (iv) indien Balude op andere gronden vreest dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Balude niet zal nakomen. In geval van tussentijdse beëindiging of opschorting is de Opdrachtgever – afgezien van zijn eventuele gehoudenheid tot vergoeding van schade, kosten en rente – een redelijke vergoeding verschuldigd en is hij gehouden de door Balude gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 9: Facturering en betaling

Balude factureert de afgesproken bedragen per maand. Opdrachtgever betaalt deze facturen binnen 30 kalenderdagen, tenzij zij bezwaar maakt deze factuur, waarbij dergelijk bezwaar binnen 30 kalenderdagen gemotiveerd aan Balude kenbaar moet zijn gemaakt. Indien Opdrachtgever één of meer facturen niet tijdig betaalt, heeft Balude het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever is aan Balude verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Balude verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop de betaaltermijn is verstreken een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Aansprakelijkheid, vrijwaring, verval

De totale aansprakelijkheid van Balude zal beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal van de vergoedingen (exclusief belasting(en)) die Balude heeft ontvangen van Opdrachtgever van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusief belasting(en)) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Balude ontstaat slechts indien Opdrachtgever Balude, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Balude ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Balude daarvan schriftelijk per aangetekend Leveringsvoorwaarden 2018 Balude B.V. Pagina 4 van 4 schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Indien Balude in verband met de uitvoering van de Opdracht jegens derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade waarvoor de aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever in het voorgaande is uitgesloten of beperkt, is de Opdrachtgever gehouden Balude terzake daarvan te vrijwaren. Iedere rechtsvordering tegen Balude vervalt na verloop van één jaar nadat de schade waarvoor Balude aansprakelijk wordt gehouden, zich voor het eerst heeft gemanifesteerd en in elk geval na verloop van vijf jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op iedere Opdracht contract is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost door middel van arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA) door één (1) arbiter, volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen. Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Utrecht.

Artikel 12: Titel

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de ‘Algemene Voorwaarden Balude 2018’. Deze voorwaarden zijn van toepassing op Opdrachten die op of na 1 januari 2018 tot stand zijn gekomen dan wel op onderhandelingen over de totstandkoming van Opdrachten die op of na 1 januari 2018 zijn aangevangen